slotuntung slot untung

ความเป็นมา

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 กำหนดนโยบายสำคัญหนึ่งโดยนโยบาย คือ การทำนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 5 และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2524 อันเช่นมีกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นในชื่อ “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์” มีนายสวรรค์ สุรรณโชติ เป็นหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมคนแรก และด้วยข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อันเนื่องด้วยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครูเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงคลอบคลุมงานด้านวัฒนธรรมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรและเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักนโยบายและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดได้มอบหมายให้ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ รับผิดชอบงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและธรรมชาติ โดยหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง

            ต่อมาในปี พ.ศ.2538 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามสถาบันอุดมศึกษาตามท้องถิ่นว่า “สถาบันราชภัฏ” และยังคงภารกิจหลัก 6 ประการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 6 นโยบายหลักเหมือนเดิมศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” สำหรับตำแหน่งผู้บริหารในสำนักศิลปวัฒนธรรมอันเฉพาะเป็น

                                                                            ศูนย์วัฒนธรรม              ผู้บริหารเป็น       หัวหน้าศูนย์

                                                                            สำนักศิลปวัฒนธรรม     ผู้บริหารเป็น       ผู้อำนวยการสำนัก

            ต่อมาในปี พ.ศ.2547 รัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และสำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์จึงเปลี่ยนมาเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่83 หมู่ 11  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ 67000 โทรศัพท์ : (056) 717140    โทรสาร (056) 717140  อีเมล : artculturespb@pcru.ac.th เว็บไซต์สำนักฯ  https://artculture.pcru.ac.th/page/

Scroll to Top