slotuntung slot untung

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ามหมายของตราสัญลักษณ์

การบูชาศาสนารูปทรงกลีบบัว      หมายถึง   ตัวแทนของดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ในการบูชาศาสนา

3 ชั้น                                                หมายถึง   ตัวแทนของ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์

3 แฉก 2 ข้าง                                  หมายถึง   ตัวแทนของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปลายทรงยอดเจดีย์                      หมายถึง   ตัวแทนของเพชรบูรณ์ที่เป็นเมืองเก่ามีโบราณสถานเจดีย์ พระธาตุ ปรางค์ อยู่เป็นจำนวนมาก

สีม่วงเหลือบชมพู                          หมายถึง   สีม่วงตัวแทนของมหาวิทยาลัย  และสีชมพูตัวแทนของกลีบบัว    

สีเหลืองทอง                                   หมายถึง   ตัวแทนสีพระพุทธรูป อันเป็นตัวแทนของศาสนา สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรม

ตัวอักษรสีน้ำตาลทอง                    หมายถึง   สีที่เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมไทย  

Scroll to Top