slotuntung slot untung

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

4.6/5

เกี่ยวกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั่วประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีหน่วยอนุรักษ์ฯ ในสถานศึกษาทุกจังหวัด จำนวน ๗๕ หน่วย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงาน และประสานงานด้านวิชาการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ประธานอนุกรรมการ

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์            รองประธานอนุกรรมการ

     หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑๒ ท่าน                     อนุกรรมการ

     ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน                                 อนุกรรมการ

     หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ                                            อนุกรรมการ

     ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ      อนุกรรมการและเลขานุการ

     เจ้าหน้าที่ ทสจ. และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  แผนงานที่ ๑   แผนงานการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

  แผนงานที่ ๒   แผนงานประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

  แผนงานที่ ๓   แผนงานอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

  แผนงานที่ ๔   แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  

  หมายเหตุ  :   แผนงานที่ ๑           เป็นแผนงานหลักที่ทุกหน่วยจะต้องดำเนินงาน

                        แผนงานที่ ๒ – ๔    ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหน่วยที่จะดำเนินงานเสนอของบประมาณ

แผนการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ

Scroll to Top