slotuntung slot untung

ฝ่ายหอวัฒนธรรม

บทบาทหน้าที่

                 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาวัตถุ สิ่งของ และจัดทำระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการถาวรและชั่วคราวปีละ 4 ครั้ง งานออกแบบ Art Work สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในหอวัฒนธรรมและบูธนิทรรศการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และพัฒนาให้หอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์

บุคลากรฝ่ายหอวัฒนธรรม

นิทรรศการถาวร

การจัดแสดงนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม

นิทรรศการหมุนเวียน

การจัดแสดงนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม

ติดต่อหมายเลขภายใน 6207

1.งานนำชมและให้ความรู้หอวัฒนธรรม

2.งานรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ

3.งานออกแบบนิทรรศการ

4.งานจัดแสดงนิทรรศการ

5.งานผลิตสื่อมัลติมีเดียทางวัฒนธรรม

6.งานจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสู่ชุมชน

7.งานบริหารอาคารสถานที่และงานโสตทัศนศึกษา

Scroll to Top