slotuntung slot untung

ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่

                 เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สำนักฯ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์

บุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อหมายเลขภายใน 6206

1.งานบริการวิชาการด้านิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.งานทำนุบำรุงด้านศาสนาและพิธีการ

3.งานรวบรวมและตรวจสอบหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.งานรวบรวมและตรวจสอบวารสารด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถอ่น

5.งานประชุมฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.งานชมรมศฺลปะและวัฒนธรรม

7.งานวิชาการวัฒนธรรมอำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี

ติดต่อหมายเลขภายใน 6205

1.งานจัดทำแผนงาน/โครงการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2.งานสำรวจแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

3.งานส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

4.งานสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

5.งานลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

6.งานวิชาการวัฒนธรรมอำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน

ติดต่อหมายเลขภายใน 6206

1.งานดูแล ปรับปรุงข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม

2.งานห้องสมุดวัฒนธรรม

3.งานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.งานวิจัยด้านศฺลปวัฒนธณรม

5.งานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.งานวิชาการวัฒนธรรมอำเภอเขาค้อและอำเภอน้ำหนาว

จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาาด้านศิลปวัฒนธรรม

บริการสืบค้นห้องสมุด

สามารถสืบค้นหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ (ลิงค์ด้านล่าง) และติดต่อยืม-คืนหนังสือได้ที่ห้องสมุด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงาน และประสานงานด้านวิชาการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top