slotuntung slot untung

ฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

บทบาทหน้าที่

                 เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติไทย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ

บุคลากรฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อหมายเลขภายใน 6207

1.งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

2.งานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

3.งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

4.งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม

5.งานสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.งานวิชาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ติดต่อหมายเลขภายใน 6207

1.งานออกแบบกิจกรรมฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2.งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

3.งานกราฟิกดีไซน์ด้านทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.งานประชาสัมพันธ์ด้านทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.งานจดหมายข่าวและคอลัมน์หนังสือพิมพ์

6.งานวิชาการวัฒนธรรมอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง

ติดต่อหมายเลขภายใน 6208

1.งานประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.งานประชุมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3.งานจัดทำรายงานประจำปี

4.งานสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.งานการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.งานประสานงานจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศฺลปวัฒนธรรม

7.งานวิชาการวัฒนธรรมอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า

จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ นักศึกษา ชุมชน

ARTCULTURE NEWSLETTER

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อนำเสนอ สาระข้อมูล เกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งข่าวสารการดำเนินงานของทีมงานสำนักศิลปะฯ เพื่อให้ชาวอินทนิล สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

บันทึกข้อตกลงด้านศิลปวัฒนธรรม

การสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

" เพชบุระ " รายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ โดยมีพันธกิจหลักในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้บริการวิชาการแก่สังคม การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้ทราบทั่วกัน

Scroll to Top