slotuntung slot untung

ม.นเรศวร ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีมายัง ผู้อำนวยการสำนักฯ ในฐานะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี มายังผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและกาสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Spread the love
Scroll to Top