slotuntung slot untung

บุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วม อบรม “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567- 1 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในหลักการเขียนแบบวิเคราะห์และประเมินค่างานเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการเขียนวิเคราะห์ภาระงานของตนได้อย่างถูกต้อง

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #https://artculture.pcru.ac.th

Spread the love
Scroll to Top