slotuntung slot untung

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบรม และประกวดผลงานนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ชุมชน

กิจกรรม อบรม และประกวดผลงานนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ชุมชน

🔷 หนังสือขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฯ https://drive.google.com/file/d/1kdqEpwdwOt1VFzuqJJ8Rte5BvGrVh-Lq/view

🔶 ลิงค์สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpvn59kYC965YirDdQbT1qfm4Qg1YSgdCccOoibgFP-PvChQ/viewform?usp=sharing

🔺🔺 เกณฑ์การประกวด https://drive.google.com/file/d/1j8B7CsoV9tqIyJiTQVsWK2ZvjQJ2Jc_l/view?usp=sharing

Spread the love
Scroll to Top