slotuntung slot untung

ขอเชิญชม “ระบำศรีเทพ” ณ เวทีศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาในปีนี้ ภายในงานจะได้พบกับการแสดงจาก 107 สถาบันการศึกษา จำนวนชุดการแสดงกว่า 150 ชุด ซึ่งจะมีนักแสดงเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,000 คน ทั้ง 3 เวทีการแสดง ได้แก่ เวทีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้นำการแสดง ชุด“ระบำศรีเทพ” ไปร่วมแสดงที่เวทีศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมา

Spread the love
Scroll to Top