slotuntung slot untung

เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (26 เมษายน 2567)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพิ์ มี่เปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ อาจารย์ ดร.สดุดี คำมี และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ทันสถานการณ์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เสริมพลังและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #https://artculture.pcru.ac.th

Spread the love
Scroll to Top