slotuntung slot untung

ศึกษาดูงาน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักฯ ต่อไป

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #https://artculture.pcru.ac.th

Spread the love
Scroll to Top