slotuntung slot untung

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย “อบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2567) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย “อบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มารยาทพื้นฐาน เช่น การไหว้ การกราบ การยืน การคำนับ การถวายคำนับ การถวายบังคม การเดิน การรับ – ส่ง สิ่งของ การประเคนสิ่งของ การนั่งเก้าอี้ รวมไปถึงมารยาทในสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนมีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย อีกทั้งนักศึกษาและเยาวชนที่ได้รับการอบรมก็จะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ที่มีมารยาทงามในสังคมต่อไป

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #https://artculture.pcru.ac.th

Spread the love
Scroll to Top